• Trang bị Thần Thú Kim hiện tại chưa mang lại sức mạnh cực đại cho Thần Thú. Đợt update lần này với sự ra đời của Trang Bị Thần Thú Tử Kim Bậc 4 sẽ giúp Thần Thú giải phóng được sức mạnh tiềm ẩn. Trang bị phù hợp để gắn vào Thần Thú Tử Kim.

• Ưu hóa trang bị: Trang bị phẩm Kim trở lên sẽ mặc định được khóa lại để tránh việc sử dụng nhầm khi tăng cấp trang bị. Tướng quân có thể nhấn vào ổ khóa để mở khóa trang bị nếu cần.

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Phú Giáp Thiên Hạ, Hoành Tảo Thiên Quân.

TênHình ảnhThuộc tính
Ảo Tử Tiên TrảoSinh Lực Toàn Bộ: +270 Vạn
Tấn Công Toàn Bộ: +142100
Ảo Tử Tiên GiácSinh Lực Toàn Bộ: +270 Vạn
Vật Phòng Toàn Bộ: +71100
Ảo Tử Tiên HoànSinh Lực Toàn Bộ: +270 Vạn
Pháp Phòng Toàn Bộ: +71100