• Sử dụng cho Tướng Chính, kích hoạt Hóa Thân tăng mạnh lực chiến. Tướng Chính có thể sử dụng kỹ năng của Tướng Hóa Thân.

• Để có thể mở hình tướng mới cho Hóa Thân Tử Kim thì Tướng quân cần sở hữu 2 thời trang Tử Kim (Hiện tại chưa có).

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Hóa Thân, Hiệu Lệnh Thiên Hạ.