♦ Phạm vi: All Server

♦ Thời gian dự kiến: 14h10 đến 17h10 20/05/2021

♦ Nội dung update tháng 5 gồm:

1. Trang Bị Tử Kim

2. Hóa Thân Tử Kim 1

3. Biến Trang Tử Kim 1

4. Binh Phù Tử Kim 1

5. Thần Thú Tử Kim 1

6. Trang Bị Thần Thú Tử Kim Bậc 4

7. Cánh Tử Kim Bậc 12

8. Tính năng hoạt động mới Thần Võ Các

9. Tính năng hoạt động mới Loạn Thế Anh Kiệt

10. Tính năng mạnh hóa mới Luyện hồn

11. Tính năng Trợ Thủ và Tăng Tốc Độ

12. Một số ưu hóa khác