• Hợp kích Tử Kim mang đến sức mạnh kết hợp vô cùng mạnh mẽ của tướng Tử Kim, để có thể kích hoạt hợp kích cần thu thập đủ 40 mảnh. Sau khi kích hoạt Tướng quân có thể Thức Tỉnh hợp kích bằng cách thu thập đủ 2 tướng yêu cầu, đủ điều kiện có thể kích hoạt.

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ.

• Tăng sao: Sử dụng mảnh để tăng số sao.

Số sao

Số mảnh cần

1 sao

40 mảnh

sao

70 mảnh

sao

110 mảnh

sao

170 mảnh

sao

250 mảnh

• Đá bùa: Để hoàn thành kích hoạt hết cần 8 viên Đá Bùa Tử Kim.

• Khắc ấn: có tổng 8 ấn, sử dụng Binh Phù Linh Ấn để có thể kích hoạt ấn.

Loạn Vũ Xuân Thu

Tướng kích hoạt: Tôn Lỗ Ban + Lữ Linh Khởi

Kỹ năng hợp kích: Gây cho kẻ địch hàng sau 246% sát thương hợp kích (Bỏ qua phòng thủ võ tướng), tăng cho đồng đội hàng sau 10% tấn công và phòng thủ, duy trì 2 hiệp. Tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 15%, duy trì 2 hiệp. Khi thi triển, nếu sinh lực mục tiêu cao hơn 50% gây thêm 200% sát thương hợp kích.


Tịnh Thế Linh Phong

Tướng kích hoạt: Tào Tiết + Gia Cát Quả

Kỹ năng hợp kích: Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 246% sát thương hợp kích (Bỏ qua phòng thủ võ tướng), 60% xác suất ngẫu nhiên giải trừ 1 trạng thái có lợi của địch, giảm sát thương của toàn bộ địch giảm 15%, duy trì 2 hiệp. Khi thi triển, nếu trên người địch có trạng thái bất lợi, gây thêm 150% sát thương hợp kích.