• Thay đổi ngoại hình mới mẻ cho Tướng Tử Kim 1, ngoài ra còn tăng thêm chỉ số thuộc tính.

• Thuộc tính đồ giám: Toàn bộ thuộc tính +7%.

• Cách nhận: Tham gia sự kiện Hóa Thân, Hiệu Lệnh Thiên Hạ.


Tào Tiết-Sóng Biển Mùa Hè


Gia Cát Quả-Xuân Đào Sứ Giả


Tôn Lỗ Ban-Lạc Tuyết Tinh Linh


Lữ Linh Khởi-Lá Phong Rực Rỡ