• Khi đang sở hữu cánh Bậc 11 thì Tướng quân có thể nâng cấp lên cánh Tử Kim Bậc 12 bằng cách sử dụng Lông Vũ Tử Kim.

• Cách Bậc 12 mang sức mạnh Tử Kim nên khi nâng cấp thành công lực chiến sẽ tăng lên vượt trội hơn các cách bậc khác.

• Cách nhận lông vũ: Tham gia sự kiện Hiệu Lệnh Thiên Hạ.