♦ Điều kiện mở: Cấp độ 90

♦ Cách vào: Trang bị → Luyện hồn

♦ Giới thiệu tính năng:

• Trang bị từ phẩm Kim trở lên có thêm tính năng Luyện hồn, mỗi trang bị sẽ có 5 thiên phú Luyện hồn: Phong - Lâm - Hỏa - Sơn - Nguyệt, mở theo thứ tự.

• Có thể tự chọn điểm thuộc tính trong thiên phú để kích hoạt, kích hoạt toàn bộ có thể mở thiên phú Luyện hồn giai đoạn kế tiếp.

• Sau khi trùng sinh trang bị, Luyện hồn thành trạng thái ban đầu, hoàn trả tất cả tài nguyên nuôi dưỡng của Luyện hồn trang bị này.

• Nguyên liệu sử dụng: Nhận được từ hoạt động Thần Võ Các.