Quỹ Trưởng Thành giờ đây đã có thể sử dụng Vé (Nhận khi nạp tại đây) để kích hoạt gói Quỹ. Có 3 loại Quỹ:

♦ Quỹ Trưởng Thành có 3 bậc:

  • Bậc 1: Nhân vật cấp 1 mở
  • Bậc 2: Nhân vật cấp 50 mở
  • Bậc 3: Nhân vật cấp 90 mở

♦ Quỹ Chính Tuyến có 4 bậc:

  • Bậc 1: Vượt chương 5 mở
  • Bậc 2: Vượt chương 40 mở
  • Bậc 3: Vượt chương 80 mở
  • Bậc 4: Vượt chương 120 mở

♦ Quỹ Vô Song có 4 bậc:

  • Bậc 1: Nhân vật cấp 23 mở
  • Bậc 2: Vượt Thí Luyện Vô Song tầng 18 mở
  • Bậc 3: Vượt Thí Luyện Vô Song tầng 36 mở
  • Bậc 4: Vượt Thí Luyện Vô Song tầng 52 mở

Tổng nhận phần thưởng của các Quỹ:
Loại quỹ
Giá
Bậc
Tổng nhận


Quỹ Trưởng Thành


279000
Bậc 1
16500 KNB
Bậc 2
16000 KNB
Bậc 3
16000 KNB
Quỹ Chính Tuyến
399000
Bậc 1
60 Rương Mảnh Tướng Kim 1 + 12000 KNB
Bậc 2
60 Rương Mảnh Tướng Kim 8 Chọn 1 + 12000 KNB
Bậc 3
60 Rương Mảnh Tướng Kim 12 Chọn 1 + 12000 KNB
Bậc 4
60 Rương Mảnh Tướng Kim 16 Chọn 1 + 12000 KNB
Quỹ Vô Song
399000
Bậc 1
75 Rương Chọn Mảnh Đồ Kim + 18000 KNB
Bậc 2
75 Rương Chọn Mảnh Đồ Kim + 18000 KNB
Bậc 3
50 Rương Mảnh Đồ Tử Kim + 16000 KNB
Bậc 4
50 Rương Mảnh Đồ Tử Kim + 16000 KNB