Một số ưu hóa:
• Mở rộng Thần Võ Các (31-45)
• Mở rộng Phó Bản Chính Tuyến (311-335)
• Mở rộng Liệt Truyện 18 chương
• Mở rộng Phó Bản Thí Luyện
• Mở rộng Phó Bản Thời Không (thời không số 7)
• Điều chỉnh event server mới
• Điều chỉnh shop Tâm Nguyện
• Phân giải Thần thú, thêm xác nhận lần 2
• Nhận rương nhanh Phó Bản Chính Tuyến
• Thần thú trong Hiệp Chiến không thể ra trận