Hệ thống nhân vật

Uy Nhiếp Tứ Minh

Khiến toàn bộ phe địch chịu 261% sát thương pháp thuật, có 40% làm địch vào trạng thái 【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Nếu địch ở trạng thái khống chế, gây thêm cho địch sát thương thật bằng 12% sinh lực tối đa của mục tiêu (Sát thương này bỏ qua phòng thủ, không quá 500% tấn công bản thân), đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta giảm sát thương 20%, duy trì 2 hiệp.

Đằng Xà Khí Lân

Khiến toàn bộ phe địch chịu 390% sát thương pháp thuật, có 40% làm địch vào trạng thái【Tê Liệt】, duy trì 1 hiệp. Nếu địch ở trạng thái khống chế, gây thêm cho địch sát thương thật bằng 15% sinh lực tối đa của mục tiêu (Sát thương này bỏ qua phòng thủ, không quá 600% tấn công bản thân). Khi thi triển kỹ năng, giúp bản thân nhận hiệu quả【Phong Thái Ngụy Đế】, duy trì 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm sát ý, bị sát thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Uy Hổ Chấn Địa

Khiến 1 kẻ địch chịu 650% sát thương vật lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 40% phòng thủ, gây hiệu quả [Nghiền Nát]. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta chính xác 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta cùng lúc ra trận 3 Võ Tướng Ngụy trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Ngụy].

Hổ Khiếu Thiên Tường

Khiến 1 kẻ địch chịu 975% sát thương vật lý, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 50% phòng thủ, gây hiệu quả [Nghiền Nát], đồng thời bản thân vào trạng thái [Hổ Si], duy trì 2 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Thế Phá Thiên Quân

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 323% sát thương vật lý, lần tấn công này có 30% chính xác thêm. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 150% sát thương vật lý. Tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp. Sau khi thi triển kỹ năng có 50% phát động thêm 1 lần Đột Kích. [Đột Kích] khiến mục tiêu và đơn vị kế bên 150% sát thương vật lý, sát thương này có 30% gây sát thương x2, đồng thời có 20% hồi cho bản thân 2 điểm nộ khí, có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh).

Đao Trảm Thiên Lang

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 485% sát thương vật lý, lần tấn công này có 40% chính xác thêm và 20% bạo kích thêm, đồng thời nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 200% sát thương vật lý. Kích hoạt [Liên Kích] (Ban đầu 100 điểm sát ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần). [Liên Kích]: hành động thêm 1 lần, có thể kích hoạt đánh thường, kỹ năng nộ khí, đồng thời hồi điểm nộ khí, điểm sát ý, điểm hợp kích và có thể kích hoạt hiệu quả Thần Binh.

Loan Phượng Khu Hổ

Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu sát thương pháp thuật, kèm cho mục tiêu 1 tầng Đánh Dấu Linh Hồn, khi đánh dấu đạt 3 tầng, tiêu hao tất cả Ấn Ký, lưu đày mục tiêu.

Phượng Khiếu Hoàng Đề

Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu sát thương pháp thuật, nếu mục tiêu ở trạng thái bị đánh dấu, gây thêm 400% sát thương pháp thuật.

Man Ngưu Kích

Khiến 1 cột phe địch chịu 123% STVL.

Ác Lai Dũng Mãnh

Khiến 1 cột phe địch chịu 331% STVL và có tỉ lệ Choáng. 15% bỏ qua phòng thủ. Mục tiêu có sinh lực trên 50% phải chịu thêm 160% sát thương.

Thiên Đố Sát

Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% ST phép.

Sơn Hà Vĩnh Tịch

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch, có thể giảm nộ khí địch. Giảm 20% bạo kích và tăng sát thương của mục tiêu. trong 2 hiệp.

Lang Cố Hống

Khiến 4 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 76% ST phép.

Triệu Hồi U Minh

Gây 203% ST phép lên 4 đơn vị, có tỉ lệ giảm nộ khí & sát thương toàn bộ mục tiêu phe địch, trong 2 hiệp, đồng thời trị liệu toàn bộ phe ta.

Kế Phá Cục

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% ST phép.

Tài Năng Vương Tá

Gây 241% ST phép hàng trước, có tỉ lệ giảm ST và bạo kích, trong 2 hiệp. Có thể khiến mục tiêu trừ 5% SL/lượt) trong 2 hiệp. Gây thêm 250% ST phép cho địch có ít hơn 4 Nộ.

Ảnh Sát

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 59% STVL.

Đoán Tiên Cơ

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 158% STVL, lần này tấn công có thêm 30% bạo kích, né tránh của bản thân tăng 20%, trong 2 hiệp.

Sơ Hở

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 64% STVL

Hổ Lang Bộc Phá

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 171% STVL, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương giảm 10%, trong 2 hiệp.

Hổ Khiếu

Khiến 1 kẻ địch chịu 120% STVL.

Hổ Si Hám Địa

Khiến 1 kẻ địch chịu 320% STVL, lần này tấn công có thêm 40% bạo kích và chính xác, đồng thời bỏ qua của mục tiêu 40% phòng thủ.

Đột Kích

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 67% STVL

Bách Thắng

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 179% STVL, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, giảm sát thương giảm 20%, trong 2 hiệp.

Kiên Cường

Khiến 1 cột phe địch chịu 92% STVL

Bạt Thi Nộ Trảm

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, 25% làm mục tiêu rơi vào trạng thái Choáng, trong 1 hiệp. Khi thi triển nếu mục tiêu có sinh lực trên 50% sẽ chịu thêm 140% sát thương.

Lạc Thần

Trị liệu cho đơn vị phe ta có sinh lực thấp nhất (114%+200)

Lưu Phong Hồi Tuyết

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), đồng thời đơn vị sinh lực dưới 60% tăng thêm trị liệu (80%), 1 đơn vị ngẫu nhiên phe ta tấn công tăng 15%, trong 2 hiệp.

Đoạt Mệnh

Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 100% STVL

Phi Hỏa Lưu Tinh

Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 250% STVL, 60% khiến tấn công của mục tiêu giảm 15%, trong 2 hiệp.

Tụng Uy

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% ST phép

Hùng Tài Vĩ Lược

Khiến 3 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 133% ST phép, 30% làm mục tiêu giảm 1 nộ khí.

Can Đảm

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Vô Địch

Khiến 1 cột phe địch chịu 183% STVL, kháng bạo của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Xung Phong

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Quyết Chiến

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 133% STVL, lần này tấn công có thêm 10% bạo kích.

Bách Bộ Đoạn Hầu

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 418% sát thương vật lý, gây cho địch hiệu quả 【Tập Kích】, nếu sinh lực bản thân thấp hơn mục tiêu, tăng 25% sát thương, chuyển hóa 50% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Khi thi triển kỹ năng, giúp toàn bộ phe ta tăng sát thương 25%, duy trì 2 hiệp.

Phệ Huyết Cuồng Tập

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 627% sát thương vật lý, gây cho địch hiệu quả 【Tập Kích】, nếu sinh lực bản thân thấp hơn mục tiêu, tăng 50% sát thương, chuyển hóa 100% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân. Khi thi triển kỹ năng, bản thân vào trạng thái 【Quyến Cuồng Cốt】, duy trì 2 hiệp (Sát ý ban đầu 50 điểm, khi đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Thiên Thần Cuồng Nộ

Gây cho kẻ địch hàng trước 348% sát thương vật lý, sát thương lần này có 30% bạo kích và chính xác thêm, có 40% gây cho mục tiêu hiệu quả [Uy Hiếp], duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta bạo kích 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 800% sát thương vật ký, nếu tấn công mục tiêu cao hơn bản thân, giảm thêm 15% tấn công, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta cùng lúc ra trận 3 Võ Tướng Thục trở lên, đầu trận kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Thục].

Thiên Thần Giáng Thế

Gây cho kẻ địch hàng trước 522% sát thương vật lý, sát thương lần này có 50% bạo kích và chính xác thêm, có 60% gây cho mục tiêu hiệu quả [Uy Hiếp], duy trì 1 hiệp. Nếu sinh lực mục tiêu trên 50%, gây thêm 1200% sát thương vật ký, nếu tấn công mục tiêu cao hơn bản thân, giảm 15% tấn công, bản thân vào trạng thái [Vạn Phu Mạc Địch], duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. (Sát ý ban đầu 100 điểm, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Lôi Quang Thuấn Thiểm

Gây cho địch hàng dọc 476% sát thương vật lý và sát thương bằng 10% sinh lực tối đa của mục tiêu (Không quá 450% tấn công bản thân), có 50% [Khiêu khích] mục tiêu, đồng thời tăng cho bản thân 50% chống đỡ, duy trì 2 hiệp, hồi cho bản thân 5% sinh lực tối đa, giúp tất cả giảm sát thương phe ta tăng 20% duy trì 2 hiệp.

Thiên Hoàng Thần Lôi

Gây cho địch hàng dọc 715% sát thương vật lý, hồi cho bản thân 10% sinh lực tối đa, gây thêm cho mục tiêu sát thương bằng 12% sinh lực tối đa (Không quá 500% tấn công bản thân), đồng thời [Khiêu khích] mục tiêu, trong tấn công lần sau buộc giới hạn mục tiêu là Khương Duy và vạo trạng thái [Lôi Lân Hộ Thể], duy trì 4 hiệp (Ban đầu 50 điểm sát ý, bị sát thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Linh Điểu Xảo Trận

Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi 1 Mộc Diên, khi kết thúc mỗi hiệp.

Tiên Linh Ngự Thú

Khiến tướng địch có nộ khí cao nhất và địch xung quanh chịu sát thương pháp thuật, đồng thời triệu hồi ngẫu nhiên 1 Mộc Ngưu hoặc Lưu Mã.

Phá Quân

Khiến 1 kẻ địch chịu 168% STVL

Ưng Kích Trường Không

Khiến 1 kẻ địch chịu 452% STVL, 50% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, lần này tấn công khiến bạo kích và chính xác tăng thêm 50%, mục tiêu chịu thêm 350% sát thương.

Thư Hùng Trảm

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% STVL

Thảo Phạt Tào Ngụy

Gây 241% AT vật lý hàng trước, 50% - 2 nộ, - 20% tấn công, trong 2 hiệp. Đồng thời toàn bộ phe ta tăng sát thương mục tiêu 20%, trong 2 hiệp.

Cơ Quan Mộc Diên

Khiến 1 cột phe địch chịu 123% ST phép

Bằng Kích Lưu Vân

Gây 331% ST phép lên 01 cột, +20% chính xác và ST toàn bộ phe ta trong 2 hiệp, 80% khiến 1 người ngẫu nhiên phe ta hồi 4 nộ khí

Đông Phong Tế

Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% ST phép

Kỳ Môn Độn Giáp

Gây 151% ST phép lên toàn bộ địch , +160% ST lên địch có SL hơn 50%. + 15% chống đỡ phe ta trong 2 hiệp. Phe ta ít hơn hoặc bằng phe địch, hút 2 Nộ, 50% xóa trạng thái bất lợi.

Long Đảm Thương

Khiến 1 cột phe địch chịu 92% STVL

Thất Thám Bàn Xà

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, 40% khiến bản thân tăng 4 nộ khí. Đồng thời tăng sát thương của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Hùng Binh

Khiến 1 kẻ địch chịu 120% STVL

Phá Loạn Tập Kích

Khiến 1 kẻ địch chịu 320% STVL, 70% giúp bản thân tăng 2 nộ khí, đồng thời giúp tấn công và chính xác của bản thân tăng 20%, trong 2 hiệp.

Cuồng Cốt

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 64% STVL

Thị Huyết Quỷ Ảnh

Gây 171% STVL hàng trước, 20% gâyChoáng trong 1 hiệp. Đồng thời trị liệu có lợi của mục tiêu giảm 15% trong 2 hiệp. Lần này tấn công có thêm 20% chính xác.

Liệt Cung

Khiến toàn bộ phe địch chịu 40% STVL

Bách Bộ Xuyên Dương

Khiến toàn bộ phe địch chịu 107% STVL, 10% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Đồng thời khiến trị liệu có lợi, chống đỡ, né tránh của mục tiêu giảm 10%, trong 2 hiệp.

Gầm Thét

Khiến 1 cột phe địch chịu 92% STVL

Vạn Người Khó Cản

Khiến 1 cột phe địch chịu 246% STVL, lần này tấn công có thêm 30% bạo kích và 30% cường độ bạo kích thêm. Đồng thời có 50% làm mục tiêu chịu thêm 120% sát thương.

Ngụy Đạo

Trị liệu cho đơn vị phe ta có sinh lực thấp nhất (114%+200)

Dục Hỏa Phượng Minh

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), chính xác mục tiêu tăng 15%, trong 2 hiệp. Có 50% giúp đơn vị phe ta tăng 2 điểm nộ khí.

Tập Kích

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% ST phép

Nhân Quả Tuần Hoàn

Khiến 2 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 193% ST phép, 40% bản thân hồi 2 nộ khí.

Liệt Nhẫn

Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 80% STVL

Bạch Hổ Phi Xạ

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 107% STVL, đồng thời khiến đơn vị có sinh lực thấp nhất chịu thêm 50% STVL.

Va Chạm

Khiến 1 kẻ địch chịu 80% STVL

Nam Trung Bá Vương

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 99% STVL, giảm sát thương bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Liệt Nhật Viêm Uy

Gây cho địch và mục tiêu lân cận 388% sát thương vật lý, hấp thu của mục tiêu 15% phòng thủ, duy trì 2 hiệp, đồng thời gây hiệu quả 【Phá Lỗ】, giúp hàng trước phe ta nhận Hộ Thuẫn bằng 300% tấn công Tôn Kiên, tăng 20% phòng thủ, duy trì 1 hiệp. Khi thi triển kỹ năng, toàn bộ địch giảm 20% giảm sát thương, duy trì 2 hiệp.

Sí Diệm Trường Minh

Gây cho địch và mục tiêu lân cận 582% sát thương vật lý, hấp thu của mục tiêu 20% phòng thủ, duy trì 2 hiệp, đồng thời gây hiệu quả 【Phá Lỗ】, giúp hàng trước phe ta nhận Hộ Thuẫn bằng 400% tấn công Tôn Kiên, tăng 30% phòng thủ, duy trì 1 hiệp. Khi thi triển kỹ năng, bản thân vào trạng thái 【Giang Đông Mãnh Hổ】, duy trì 2 hiệp (Ban đầu 100 sát ý, hành động hồi 50 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Ảo Diệm Cấp Tập

Khiến toàn bộ phe địch chịu 227% sát thương pháp thuật, và kèm hiệu quả [Liệt Viêm] không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp, gây thêm cho địch ở trạng thái thiêu đốt 300% sát thương pháp thuật, đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta chống đỡ 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta đã ra trận 3 Võ Tướng Ngô trở lên, kích hoạt [Chiến Trận Ngô].

Liệt Hỏa Phần Thiên

Khiến toàn bộ phe địch chịu 340% sát thương pháp thuật, và kèm hiệu quả [Liệt Viêm] không thể giải trừ, duy trì 2 hiệp, gây thêm cho địch ở trạng thái thiêu đốt 400% sát thương pháp thuật, đồng thời kích hoạt [Lửa Mượn Hướng Gió] (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Bộc Viêm Phi Thỉ

Gây cho địch hàng dọc 476% sát thương vật lý, làm mục tiêu vào trạng thái [Thiêu Đốt] không thể xóa, duy trì 2 hiệp, nếu mục tiêu nằm ở trạng thái thiêu đốt, gây thêm 200% sát thương vật lý, đồng thời [Gây Nổ] mục tiêu có trạng thái thiêu đốt, giảm sát thương của toàn bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.

Lạc Nhật Thần Cung

Gây cho địch 715% sát thương vật lý, làm mục tiêu vào trạng thái [Phệ Thể Tâm Viêm] không thể xóa, duy trì 3 hiệp, đồng thời kích hoạt [Liệt Diệm Cuồng Tập] (Ban đầu 50 điểm sát ý, khi đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Vu Cổ Hoặc Tâm

Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa 20% sát thương gây ra thành sinh lực bản thân.

Di Thiên Ảo Thị

Gây cho 3 kẻ địch hàng sau sát thương pháp thuật, đồng thời chuyển hóa sát thương gây ra thành sinh lực bản thân.

Hoa Phiến Kích

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 90% ST phép

Đang cập nhật

Liên Doanh Hỏa

Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% ST phép

Bày Mưu Lập Kế

Gây 151% ST phép toàn bộ địch, gây [Thiêu Đốt] ( sinh lực bằng 40% tấn công/hiệp) trong 2 hiệp. +20% Giảm ST và kháng bạo của toàn bộ phe ta trong 2 hiệp.

Phục Ba Kích Lưu

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 90% STVL

Lâu Thuyền Đạp Lãng

Gây 241% STVL hàng trước, 35% gây Choáng trong 1 hiệp. Đồng thời +25% giảm sát thương và chính xác của toàn bộ phe ta trong 2 hiệp.

Bá Vương Nghiệp

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 83% STVL

Bá Vương Hổ Khiếu

Gây 223% STVL lên 1 mục tiêu, toàn bộ phe ta + 25% BK & cường độ BK. + 10% thủ trong 2 hiệp. Hiệp 1, xảy ra [Phá Trận]: +10% công & thủ bản thân trong 2 hiệp, có thể +4 Nộ.

Mê Hoặc Địch

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 64% ST phép

Suy Nghĩ Sâu Xa

Gấy 171% ST phép hàng sau, 25% giảm 2 Nộ & rơi vào trạng thái [Thiêu Đốt] (Mỗi hiệp khiến người thi triển mất sinh lực bằng 40% tấn công, bỏ qua phòng thủ) trong 2 hiệp.

Thiên Nghĩa

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 64% STVL

Kinh Cụ Thần Tiễn

171% STVL cho hàng sau, gây thêm [Thiêu Đốt] (Mỗi hiệp mất SL bằng 40% tấn công) trong 2 hiệp. Tấn công có thêm 30% bạo kích.

Tiên Cơ

Khiến 2 địch có tỉ lệ sinh lực thấp nhất chịu 88% ST phép

Bạch Y Độ Giang

Khiến 2 địch có tỉ lệ sinh lực thấp nhất chịu 234% ST phép, khi thi triển nếu mục tiêu có sinh lực dưới 50% sẽ chịu thêm 120% sát thương.

Tung Hoành

Khiến 1 cột phe địch chịu 88% STVL

Mãnh Hổ Liên Hoa

Khiến 1 cột phe địch chịu 235% STVL, 40% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Lần này tấn công có thêm 30% bạo kích và cường độ bạo kích.

Vương Giả

Khiến 1 kẻ địch chịu 126% STVL

Chế Hành Thiên Hạ

Khiến 1 kẻ địch chịu 336% STVL, 50% làm mục tiêu rơi vào trạng thái Choáng, trong 1 hiệp. Lần này tấn công tăng thêm 25% tấn công và kèm 25% chính xác.

Quốc Sắc

Trị liệu cho đơn vị phe ta có sinh lực thấp nhất (114%+200)

Trầm Ngư Lạc Nhạn

Hối máu cả đội (107%+700), 60% tạo trạng thái [trị liệu liên tục] (Mỗi lượt hồi SL bằng 50% tấn công) trong 2 hiệp. 1 đơn vị phe ta tăng 15% giảm ST trong 2 hiệp.

Mưu Trí

Khiến 1 kẻ địch hàng sau chịu 100% STVL

Đãng Khấu Nhất Kích

Khiến đơn vị có tỉ lệ sinh lực thấp nhất chịu 238% STVL, lần này tấn công có thêm 15% tăng sát thương.

Thân Tiên

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Ngọc Đá Cùng Nát

Gây 133% STVL cho hàng trước, 50% gây [Thiêu Đốt] (Mỗi hiệp khiến người thi triển mất sinh lực bằng 30% tấn công, bỏ qua phòng thủ) trong 1 hiệp.

Đột Phá

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Lịch Chiến Chi Khu

Khiến 1 kẻ địch chịu 250% STVL, chống đỡ của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Lệ Hỏa

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Chiến Đấu Tập Kích

Khiến 1 cột phe địch chịu 183% STVL, né tránh của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Đột Phá

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% ST phép

Dư Âm Còn Đó

Khiến 1 cột phe địch chịu 183% ST phép, đồng thời trị liệu cho 1 đơn vị có tỉ lệ sinh lực thấp nhất (60%+100).

Hỏa Tiễn

Khiến 1 kẻ địch chịu 80% ST phép

Liệt Diệm Tiễn Vũ

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 107% ST phép, 40% khiến chính xác của mục tiêu giảm 15%, trong 2 hiệp.

Nghịch Loạn Âm Bích

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 418% sát thương vật lý, có 40% làm địch vào trạng thái 【Khiêu Khích】, duy trì 1 hiệp. Nếu sinh lực địch thấp hơn bản thân, gây thêm 800% sát thương vật lý, nếu sinh lực địch cao hơn bản thân, xác suất gây 【Khiêu Khích】 tăng 20%. Khi thi triển kỹ năng, làm tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 20%, duy trì 2 hiệp.

Bá Chủ Giang Sơn

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 627% sát thương vật lý, có 50% làm địch vào trạng thái 【Khiêu Khích】, duy trì 1 hiệp. Nếu sinh lực địch thấp hơn bản thân, gây thêm 1000% sát thương vật lý, nếu sinh lực địch cao hơn bản thân, xác suất gây 【Khiêu Khích】 tăng 30%. Khi thi triển kỹ năng, giúp bản thân vào trạng thái 【Bạo Ngược Bất Nhân】, duy trì 2 hiệp (Ban đầu 50 điểm sát ý, bị sát thương hồi 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Phọc Ảnh Sách Hồn

Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 348% sát thương pháp thuật, lần tấn công này có 30% chính xác thêm. Làm mục tiêu vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khấu trừ sát thương bằng 100% tấn công người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp. Gây thêm 500% sát thương pháp thuật, có 30% gây cho mục tiêu hiệu quả [Ảnh Phọc], duy trì 1 hiệp. Đồng thời tăng cho toàn bộ phe ta né tránh 20%, duy trì 2 hiệp. Nếu phe ta ra trận 3 Võ Tướng Quần Hùng trở lên, kích hoạt hiệu quả [Chiến Trận Quần Hùng].

Cầm Tâm Đoạt Phách

Gây cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên 522% sát thương pháp thuật, lần tấn công này có 40% chính xác thêm. Làm mục tiêu vào trạng thái trúng độc (Mỗi hiệp khấu trừ sát thương bằng 150% tấn công người thi triển, bỏ qua phòng thủ), duy trì 2 hiệp, gây thêm 800% sát thương pháp thuật. Có 40% gây cho mục tiêu hiệu quả [Khống Tâm], duy trì 1 hiệp, duy trì 1 hiệp. (Ban đầu 50 điểm sát ý, đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Thiên Mệnh Thần Kiếm

Gây toàn bộ phe địch 305% sát thương vật lý. Mục tiêu càng ít sát thương càng cao (Cứ giảm 1 mục tiêu, tăng 20% sát thương, tối đa tăng 100% sát thương), có 50% gây thêm 300% sát thương vật lý, đồng thời bản thân nhận 1 đánh dấu [Kiếm Ý], đồng thời tăng sát thương của toàn bộ địch giảm 30%, duy trì 2 hiệp.

Hào Môn Thiên Uy

Gây cho toàn bộ phe địch 460% sát thương vật lý, có 50% gây thêm 500% sát thương vật lý, mục tiêu càng ít sát thương càng cao (Cứ giảm 1 mục tiêu, tăng 20% sát thương, tối đa tăng 100% sát thương), đồng thời bản thân nhận 2 đánh dấu [Kiếm Ý], làm mục tiêu có sinh lực cao nhất choáng 2 hiệp. Kích hoạt hiệu quả [Liên Kích], hồi cho bản thân 4 điểm nộ khí, nếu số đồng đội lớn hơn địch, sẽ miễn dịch sát thương Thần Thú và sát thương hợp kích 1 lần (Ban đầu 50 điểm sát ý, khi đồng đội hành động hồi cho bản thân 25 điểm, trận này chỉ kích hoạt 1 lần).

Hoành Kích Hướng Thiên

Gây cho địch hàng trước sát thương vật lý. Bản thân nhận Hộ Thuẫn bằng 150% tấn công.

Chiến Thần Tái Hiện

Gây cho địch hàng trước sát thương vật lý. Đồng thời tiêu hao tất cả Ấn Ký của bản thân, tăng Hộ Thuẫn cho đơn vị hàng hiện tại của bản thân bằng 200% tấn công.

Thanh Ảnh Vũ

Khiến 3 đơn vị địch ngẫu nhiên chịu 90% ST phép.

Khuynh Quốc Khuynh Thành

Gấy 241% ST phép cho 3 địch, 20% rơi vào [Trầm Mặc] (không thể thi triển kỹ năng) trong 2 hiệp, -20% kháng bạo trong 2 hiệp. Địch có SL thấp nhất chịu 150% ST.

Độc Kế Sát

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 83% ST phép

Kế Phá Càn Khôn

Gây 223% ST phép lên toàn bộ địch, [Trúng Độc] Người thi triển mất sinh lực bằng 60% tấn công trong 2 hiệp. +20% ST & bạo kích toàn bộ phe ta tăng trong 2 hiệp.

Lôi Đình Kích

Khiến toàn bộ phe địch chịu 56% ST phép

Thương Thiên Tử

Khiến toàn bộ phe địch chịu 151% ST phép, 30% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí, phòng thủ của mục tiêu giảm 15%, trong 2 hiệp. Đồng thời né tránh của toàn bộ mục tiêu phe ta tăng 15%, trong 2 hiệp.

Thần Thông Thuật

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 90% ST phép

Vạn Tượng Lôi Kiếp

Gây 241% ST phép lên hàng sau, bỏ qua 15% phòng thủ. Đồng thời +10% Né phe ta (2 hiệp). 30% Khiến mục tiêu thành Lợn Rừng (giảm 50% STVL) trong 1 hiệp

Thiện Chiến

Khiến 1 cột phe địch chịu 88% STVL

Bạch Mã Nghĩa Tòng

Khiến 1 cột phe địch chịu 235% STVL, lần này tấn công có thêm 20% chính xác và bạo kích. Khi thi triển nếu mục tiêu có sinh lực trên 50% sẽ chịu thêm 100% sát thương.

Bạo Ngược

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 59% ST phép

Ngang Ngược

Khiến mục tiêu và đơn vị kế bên chịu 158% ST phép, 15% làm mục tiêu giảm 2 nộ khí. Đồng thời chống đỡ của bản thân tăng 15%, trong 2 hiệp.

Trì Dũng

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 64% STVL

Bá Đạo Tung Hoành

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 171% STVL, 15% làm mục tiêu rơi vào trạng thái Choáng, trong 1 hiệp. Lần này tấn công có thêm 20% bạo kích.

Mê Hoặc

Khiến toàn bộ phe địch chịu 42% ST phép

Ảo Hoặc Đồ Lục

Khiến toàn bộ phe địch chịu 112% ST phép, gây Trúng Độc rút sinh lực bằng 30% tấn công, trong 2 hiệp. Đồng thời khiến kháng bạo của mục tiêu giảm 10%

Phi Trảm

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 67% ST phép

Khẩu Phật Tâm Xà

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 179% ST phép, lần này tấn công có thêm 20% bạo kích, đồng thời cùng hàng với bản thân tăng 10% tấn công, trong 2 hiệp.

Cấp Cứu

Trị liệu cho đơn vị phe ta có sinh lực thấp nhất (114%+200)

Thanh Nang Tế Thế

Trị liệu cho cả phe ta (107%+700), làm bạo kích mục tiêu tăng 10%, trong 2 hiệp. Đồng thời 1 đơn vị phe ta bạo kích tăng 15%, trong 2 lượt

Kế Hay

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% ST phép

Sát Ý Tung Hoành

Khiến kẻ địch hàng sau chịu 133% ST phép, phòng thủ của mục tiêu giảm 10%, trong 2 hiệp.

Dũng Cảm

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Hám Thiên Mãnh Kích

Khiến kẻ địch hàng trước chịu 133% STVL, đồng thời trị liệu bản thân (80%+100).

Kiêu Dũng

Khiến 1 kẻ địch chịu 100% STVL

Kích Lưu Mãnh Kích

Khiến 1 kẻ địch chịu 250% STVL, lần này tấn công bỏ qua của mục tiêu 15% phòng thủ.

Phẩm chất tướng
Event Left