♦ Phạm vi: All Server

♦ Thời gian dự kiến: 14h10 đến 17h10 ngày 17/08

♦ Nội dung update tháng 8 gồm:

1. Tướng Tử Kim 3

2. Bảo Vật Tử Kim

3. Thời Trang Tử Kim

4. Thần Thú Tử Kim 3

5. Hóa Thân Tử Kim 3

6. Cánh Tử Kim Bậc 15

7. Hợp Kích Tử Kim 3

8. Đông Phong Tầm Bảo

9. Mở rộng cấp VIP

10. Thêm gói Trời Ban Phúc Lành Cấp 95

11. Điều chỉnh quà Ưu Đãi Ngày

12. Một số ưu hóa:

   • Mở rộng Phó bản Chính tuyến (335-360)

   • Mở rộng Danh Tướng Truyện (18-19)

   • Mở rộng Vô Song Thí Luyện (84-105)

   • Bồi dưỡng nhanh Võ tướng

   • Phân loại Mệnh tinh, thêm chọn phẩm và nút số lượng max khi bán.