Chào mừng Tướng quân đến với Tổng hợp nội dung update phiên bản tháng 5. Tiểu Bo xin phép được tóm tắt nội dung update lần này:

1. Tính năng Ngọc Tỷ
2. Tính năng Hồng Nhan Trợ Chiến
3. Ra mắt Thần Binh Thần Nông Đỉnh, Quân Sư Chu Du, Hợp Kích Xích Kim 5
4. Tối ưu hóa:
• Ván Cờ Sơn Hà thêm ải Hồng Nhan Dịch (tối đa 6000 ải).
• Ra mắt mệnh tinh Xích Kim.
• Bí Cảnh Thần Thú mở rộng đến chương 60, Thảo Phạt Thần Thú Chí mở rộng, xuất hiện Trang bị Thần thú Thiên Kim.
• Thư Lâu Tranh Khôi ưu hóa tính năng khiêu chiến.
• Ưu hóa tính năng Chức Quan.
• Mở rương nhanh chóng: khi người chơi cần sử dụng một số đạo cụ, nếu đạo cụ đó chứa trong rương, có thể trực tiếp thông qua mở rương nhanh chóng mà không phải vào túi để mở thủ công.

Thông tin chi tiết mời các Tướng Quân đăng nhập vào game để có thể tìm hiểu, phân tích.
Chúc Tướng Quân có trải nghiệm đáng nhớ tại Thiếu Niên 3Q VNG!