Trong giai đoạn 7 ngày đầu mở server, Tướng Quân có thể thông qua Thương Nhân Hạn Giờ để nhận được nhiều phần thưởng cực kì hấp dẫn. Những gói nạp mốc thấp sẽ được reset số lần mua mỗi ngày.


Thời gianLoại resetSố lần
reset
Tiền Gói QuàVật phẩm
0h Ngày 1 - 0h Ngày 3
Nhận một lần1Miễn phíBồi dưỡng đơn x30
Bạc x10000
Reset hàng ngày122,000NB x188
Chiêu tướng lệnh-cao x2
Reset hàng ngày2129,000NB x300
Chiêu tướng lệnh-cao x4
Võ Tướng Tạo Mới Lệnh x5
Reset hàng ngày2279,000NB x600
Chiêu tướng lệnh-cao x8
Võ Tướng Tạo Mới Lệnh x10
Reset hàng tuần4399,000NB x980
Chiêu tướng lệnh-cao x10
Bồi dưỡng đơn x100
Reset hàng tuần4799,000NB x1280
Chiêu tướng lệnh-cao x20
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x40
Bồi dưỡng đơn x150
Reset hàng tuần41,299,000NB x1888
Chiêu tướng lệnh-cao x30
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x80
Bồi dưỡng đơn x200
Reset hàng tuần41,299,000NB x3280
Rương Chọn Đồ Đỏ Chu Tước x1
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x150
 Bạc x500000
Reset hàng tuần81,299,000NB x1580
Rương mảnh Tướng Vàng 3 x30
Bồi dưỡng đơn x250
Reset hàng tuần4   2,199,000NB x2880
Chiêu tướng lệnh-cao x50
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x100
Bồi dưỡng đơn x300
Reset hàng tuần92,199,000NB x2880
Rương mảnh Tướng Vàng 3 x60
Bồi dưỡng đơn x500
0h Ngày 3 - 0h Ngày 5
Nhận một lần1Miễn phíĐá luyện sơ x20
Bạc x5000
Reset hàng ngày2129,000NB x300
Chiêu tướng lệnh-cao x4
Võ Tướng Tạo Mới Lệnh x5
Reset hàng ngày2279,000NB x600
Chiêu tướng lệnh-cao x8
Võ Tướng Tạo Mới Lệnh x10
Reset hàng tuần4399,000NB x480
Rương Mảnh Tướng Đỏ Đặc Biệt 1 x80
Reset hàng tuần4799,000NB x1980
Rương Chọn Mảnh Đỏ x12
Tầm Bảo Lệnh x15
Reset hàng tuần41,299,000NB x3280
Rương Chọn Đồ Đỏ Bá Vương x1
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x150
Bạc x500000
Reset hàng tuần21,299,000NB x2880
Chiêu tướng lệnh-cao x30
Bồi dưỡng đơn x200
Reset hàng tuần81,299,000NB x1580
Rương mảnh Tướng Vàng 3 x30
Bồi dưỡng đơn x250
Reset hàng tuần92,199,000NB x2880
Rương mảnh Tướng Vàng 3 x60
Bồi dưỡng đơn x500
0h Ngày 5 - 0h Ngày 8
Nhận một lần1Miễn phíNB x118
Reset hàng ngày122,000Kim Tướng Lệnh x3
Reset hàng tuần2129,000Rương tùy chọn mảnh Tướng Vàng 2 x6
Reset hàng tuần3279,000Rương tùy chọn mảnh Tướng Vàng 2 x12
Reset hàng tuần4399,000Rương tùy chọn mảnh Tướng Vàng 2 x18
Reset hàng tuần6799,000NB  x1980
Kim Tướng Lệnh x10
Reset hàng tuần91,299,000NB  x3280
Kim Tướng Lệnh x16
Reset hàng tuần92,199,000NB  x6480
Kim Tướng Lệnh x32