♦ Phạm vi: All Server

♦ Thời gian dự kiến: 14h10 đến 17h10 ngày 17/06

♦ Nội dung update tháng 6 gồm:

1. Tăng phẩm Đỏ lên Tử Kim - Ảo Tử

2. Hóa Thân Tử Kim 2

3. Biến Trang Tử Kim 2

4. Thần Thú Tử Kim 2

5. Thần Binh Tử Kim 1

6. Hợp Kích Tử Kim 2

7. Cánh Tử Kim 3

8. Tẩy Luyện Thần Binh

9. Tính năng hoạt động mới Phong Hỏa Liên Thành

10. Tính năng mới Vật Tổ Quân Đoàn (Kỹ năng Quân đoàn)

11. Một số ưu hóa khác