1. PHI LONG TẠI THIÊN (KIM 5)
• Thời gian: Ngày 1-3 của server
• Rút Thưởng Tướng Kim 5
• Nguồn nhận: Chỉ có mỗi lần nạp 50k nhận 1 Kim Tướng Lệnh.


2. PHI LONG TẠI THIÊN (KIM 1-4)
• Thời gian: Ngày 4-6 của server
• Rướng Thưởng Tướng Kim 1,2,3,4
• Nguồn nhận:
  - Mỗi ngày đăng nhập nhận 3 Kim Tướng Lệnh.
  - Mỗi lần nạp 50k nhận 1 Kim Tướng Lệnh.
  - Tiêu 300 KNB mua 1 Kim Tướng Lệnh (Tối đa 20 lệnh).
  - Năng động ngày đạt 50,100,150 nhận 1,1,1 Kim Tướng Lệnh.


3. PHI LONG TẠI THIÊN (KIM 1-5)
• Thời gian: Ngày 7-9 của server
• Rút Thưởng Tướng Kim 1,2,3,4,5
• Nguồn nhận:
  - Mỗi ngày đăng nhập nhận 3 Kim Tướng Lệnh.
  - Mỗi lần nạp 50k nhận 1 Kim Tướng Lệnh.
  - Tiêu 300 KNB mua 1 Kim Tướng Lệnh (Tối đa 40 lệnh).
  - Năng động ngày đạt 50,100,150 nhận 1,1,1 Kim Tướng Lệnh.


4. HOÀNH TẢO THIÊN QUÂN
• Thời gian: Ngày 10-11 của server
• Đổi Trang Bị Tử Kim, Thần Binh Kim 6 Chọn 1 tại Tiệm sự kiện.
• Thêm Lật Thẻ May Mắn:
  - Mỗi lần càn quét sự kiện sẽ nhận được 1 điểm may mắn. Tích lũy đủ 60 điểm nhận 1 lần lật thẻ.
  - Có 6 ô thẻ tương ứng với 6 phần thưởng. Trong đó có vật phẩm giá trị cao.
  - Lật thẻ sẽ được nhận thưởng ngẫu nhiên trong 6 món.
  - Tướng quân có thể sử dụng 50 KNB để tạo mới lại ô lật thẻ.
• Nguồn nhận:
  - Đăng nhập mỗi ngày nhận 5 Thiên Quân Lệnh.
  - Mỗi lần nạp 50k nhận 1 Thiên Quân Lệnh.
  - Dùng 300 KNB để mua 1 Thiên Quân Lệnh (Tối đa 30 lệnh).
  - Năng động ngày đạt 50,100,150 nhận 1,2,2 Thiên Quân Lệnh (Tạo mới mỗi ngày)

Lật Thẻ May Mắn nhận thưởng bất ngờ
Đổi Trang Bị Tử Kim
Đổi Thần Binh Tử Kim 6 Chọn 1

5. HÓA THÂN
• Thời gian: Ngày 16-17 của server
• Đổi Hóa Thân Tử Kim 1, Biến Trang Tử Kim 1, Rương Mệnh Tinh, Thời Trang Kim.
• Nguồn nhận:
  - Đăng nhập mỗi ngày nhận 5 Linh Lực Hóa Thân.
  - Mỗi lần nạp 50k nhận 1 Linh Lực Hóa Thân.
  - Dùng 300 KNB để mua 1 Linh Lực Hóa Thân (Tối đa 50 linh lực hóa thân).
  - Năng động ngày đạt 50,100,150 nhận 1,2,2 Linh Lực Hóa Thân (Tạo mới mỗi ngày).