Chỉnh sửa vật phẩm của các gói Trời Ban Phúc Lành theo cấp.

Mốc cấp
VND
Mới
22
399,000
Rương Chọn Đồ Đỏ x1
Kim Tướng Lệnh x30
22
799,000
Rương Chọn Đồ Đỏ x2
Kim Tướng Lệnh x40
28
129,000
Kim Tướng Lệnh x15
Kim Tướng Lệnh x20
28
399,000
Rương Chọn Trang Bị Kim x1
Rương Chọn Trang Bị Kim x1
28
2,199,000
Mảnh Tướng Kim 8 chọn 1 x120
Mảnh Tướng Vàng 16 Chọn 1 x180
35
279,000
Rương Chọn Đồ Đỏ x1
Kim Tướng Lệnh x25
35
799,000
Mảnh Tướng Kim 8 chọn 1 x40
Kim Tướng Lệnh x40
35
1,299,000
Rương Chọn Trang Bị Kim x1
Mảnh Tướng Vàng 16 Chọn 1 x120
39
129,000
Rương Chọn Đồ Đỏ x1
Kim Tướng Lệnh x20
39
1,299,000
Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1 x40
Rương Chọn Trang Bị Kim x3
39
2,199,000
Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1 x120
Mảnh Tướng Vàng 16 Chọn 1 x180