Server mới sẽ thay đổi phần thưởng các mốc quà cấp Trời Ban Phúc Lành, tăng số lượng và phần thưởng xịn hơn với giá trị cao hơn để hỗ trợ cho Tướng quân ở giai đoạn đầu.

Thông tin các gói nạp thay đổi:

Mốc Cấp

Giá Gói

Vật phẩm cũ

Vật phẩm mới

6

22,000

Chiêu Tướng Lệnh-Cao*10

Chiêu Tướng Lệnh-Cao*20

12

9,000

Phá Quân Thương*1

Rương bộ trang bị Phá Quân (4 món)*1

12

69,000

Phá Quân Ngoa*1

Rương bộ trang bị Phá Quân (4 món)*3

22

69,000

KNB*888

Kim Tướng Lệnh*15

22

129,000

Rương Chọn Tướng Đỏ Đặc Biệt*1

Rương Chọn Tướng Đỏ Đặc Biệt*2

22

279,000

Chu Tước Quán*1

Rương Chọn Đồ Đỏ*1

22

399,000

Chu Tước Phiến*1

Rương Chọn Đồ Đỏ*2

28

69,000

Kim Tướng Lệnh*5

Kim Tướng Lệnh*15

28

399,000

Kim Tướng Lệnh*15

Kim Tướng Lệnh*30

28

2,199,000

Rương Mảnh Tướng Kim 3*120

Mảnh Tướng Kim 8 chọn 1*120

35

69,000

Kim Tướng Lệnh*5

Kim Tướng Lệnh*15

35

799,000

Rương Mảnh Tướng Kim 3*40

Mảnh Tướng Kim 8 chọn 1*40

39

69,000

Kim Tướng Lệnh*5

Kim Tướng Lệnh*15

39

799,000

Kim Tướng Lệnh*30

Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1*40

39

2,199,000

Rương Mảnh Tướng Kim 3*120

Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1*120

43

69,000

Mạnh Đức Tân Thư*1

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*4

43

279,000

Mạnh Đức Tân Thư*2

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*16

46

69,000

Thái Bình Thuật*2

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*4

46

399,000

Mạnh Đức Tân Thư*4

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*20

46

799,000

Thái Bình Thuật*8

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*30

48

279,000

Rương Chọn Đồ Đỏ*1

Rương Chọn Đồ Đỏ*2

48

399,000

Rương Chọn Bảo Vật-Đỏ*15

Rương Chọn Bảo Vật Đỏ*16

48

2,199,000

Rương Mảnh Tướng Kim 2*120

Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1*120

51

2,199,000

Rương Mảnh Tướng Kim 2*120

Mảnh Tướng Kim 12 chọn 1*120

53

69,000

Thần Binh Lệnh*30

Thần Binh Lệnh*40

53

279,000

Tùng Văn Cổ Đao*1

Thần Binh Lệnh*50

57

279,000

Mảnh Tướng Kim (12 Chọn 1)*30

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*45

57

799,000

Rương Mảnh Thần Binh Kim 4 Chọn 1*50

Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1*50

57

1,299,000

Rương Mảnh Thần Binh Kim 4 Chọn 1*70

Rương Mảnh Thần Binh Kim 6 Chọn 1*70

57

2,199,000

Mảnh Tướng Kim (12 Chọn 1)*120

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*150

65

1,299,000

Mảnh Tướng Kim (16 Chọn 1)*40

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*80

65

2,199,000

Mảnh Tướng Kim (16 Chọn 1)*80

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*150

80

   399,000

Mảnh Tướng Kim (16 Chọn 1)*20

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*40

80

   799,000

Mảnh Tướng Kim (16 Chọn 1)*40

Mảnh Tướng Kim 20 chọn 1*60