Gói quà sẽ hiển thị khi người chơi đạt đúng cấp độ.


Số ngày
dự tính
Thời gian duy trì
gói nạp (giờ)
Giá trị
hiển thị KNB
Vật phẩm
Lv 6  13188Chiêu Tướng Lệnh-Cao x10
Sách EXP-Thượng x3
Sách EXP-Trung x5
Sách EXP-Hạ x10
Bạc x88888
Lv 12  12088Huyết Chiến Phủ x1
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên-Cao x2
Rương Trang Bị-Trung x2
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên-Sơ x2
Bạc x188888
Lv 22  33588KNB x1088
Chiêu Tướng Lệnh-Cao x5
Bồi Dưỡng Đơn x100
Rượu EXP-Đỉnh x5
Bạc x166666
310888Rương Chọn Tướng Đỏ Đặc Biệt x1
Mảnh Tướng Vạn Năng-Đỏ x30
Bồi Dưỡng Đơn x300
Rượu EXP-Đỉnh x20
Bạc x1888888
Lv 28  35888Chiêu Tướng Lệnh-Cao x10
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x50
Bồi Dưỡng Đơn x100
Rượu EXP-Đỉnh x10
Bạc x188888
311888Rương Chọn Đồ Đỏ Bá Vương x1
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x100
Bồi Dưỡng Đơn x200
Rượu EXP-Đỉnh x20
Bạc x1588888
331888Rương Mảnh Tướng Vàng 3 x120
Quyển Tăng Cấp Đồ Giám x150
Bồi Dưỡng Đơn x300
Rượu EXP-Đỉnh x30
Bạc x2088888
Lv 35  36888Huyết Chiến Phủ x1
Huyết Chiến Ngoa x1
Huyết Chiến Giáp x1
Huyết Chiến Khôi x1
Đá Tinh Luyện-Trung x20
311888Rương Chọn Đồ Đỏ Bá Vương x1
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x100
Đá Tinh Luyện-Cao x150
Đá Tinh Luyện-Trung x200
Đá Tinh Luyện-Sơ x250
331888Rương Chọn Trang Bị Vàng x1
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x300
Đá Tinh Luyện-Cao x350
Đá Tinh Luyện-Trung x400
Đá Tinh Luyện-Sơ x450
Lv 43  32888Mạnh Đức Tân Thư x1
Tướng Quân Ấn x1
Tước Phù EXP x5
Ngư Phù EXP x10
Bạc x188888
37888Mạnh Đức Tân Thư x2
Thừa Tướng Ấn x2
Thái Bình Thuật x2
Tướng Quân Ấn x2
Hổ Phù EXP x15
Lv 46  32888Thái Bình Thuật x1
Thừa Tướng Ấn 1
Rương Bảo Vật Ngẫu Nhiên-Siêu x1
Đá Luyện Bảo Vật x100
Bạc x188888
37888Mạnh Đức Tân Thư x2
Thừa Tướng Ấn x2
Thái Bình Thuật x2
Tướng Quân Ấn x2
Đá Luyện Bảo Vật x300
319888Thái Bình Thuật x6
Tướng Quân Ấn x6
Mạnh Đức Tân Thư x6
Thừa Tướng Ấn x6
Đá Luyện Bảo Vật x600
Lv 48  33888Đá Điêu Văn Trang Bị x60
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x10
Đá Tinh Luyện-Cao x10
Đá Tinh Luyện-Trung x10
Đá Tinh Luyện-Sơ x10
38888Đá Điêu Văn Bảo Vật x60
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x30
Đá Tinh Luyện-Cao x50
Đá Tinh Luyện-Trung x80
Đá Tinh Luyện-Sơ x100
318888Rương Chọn Đồ Đỏ Chu Tước x1
Đá Điêu Văn Trang Bị x180
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x80
Đá Tinh Luyện-Cao x100
Đá Tinh Luyện-Trung x150
341888Rương Chọn Trang Bị Vàng x1
Đá Điêu Văn Bảo Vật x180
Đá Tinh Luyện-Đỉnh x200
Đá Tinh Luyện-Cao x300
Đá Tinh Luyện-Trung x350
Lv 60  33888Mảnh Mèo Rừng x50
Lương thực thần thú - thượng phẩm x10
Lương thực thần thú - trung phẩm x15
Lương thực thần thú - hạ phẩm x30
Bạc x188888
321888Mảnh Cơ Quan Điểu x80
Lương thực thần thú - cực phẩm x50
Lương thực thần thú - thượng phẩm x100
Lương thực thần thú - trung phẩm x150
Bạc x288888
335888Mảnh Mộc Ngưu x160
Lương thực thần thú - cực phẩm x80
Lương thực thần thú - thượng phẩm x120
Lương thực thần thú - trung phẩm x200
Bạc x1088888